Algemene Voorwaarden
De volgende algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de onderneming Qualidates AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland (hierna qualidates) en de gebruikers en klanten van haar telecommunicatiediensten (hierna gebruiker). Zij bepalen de voorwaarden van het gebruik van de diensten van qualidates.

De website sexdatenl.com is een aanbod (hierna de dienst) van Qualidates AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland.
De dienst is een communicatieplatform waarop gebruikers onder meer de mogelijkheid hebben om zichzelf op het internet te presenteren, om belangstellenden te vinden voor relaties, vriendschappen, one-night-stands of buitenechtelijke affaires. De dienst biedt onder andere contactmogelijkheden aan echte bestaande, gelijkgestemde vrouwen, stellen en mannen die eraan geïnteresseerd zijn nieuwe partners te ontmoeten. Bovendien biedt de dienst een verscheidenheid aan mogelijkheden om te communiceren, te flirten en zich te presenteren.

§ 1 Voorwerp van de overeenkomst; omvang van de diensten


1. Met qualidates krijgen gebruikers toegang tot een dating-platform op sexdatenl.com. Het platform bevat profielen en informatie over andere gebruikers. Na het aanmaken van een eigen profiel hebben gebruikers de mogelijkheid om te zoeken naar andere profielen op het platform. Gebruikers kunnen de profielen van andere gebruikers bekijken en in beperkte mate contact met hen opnemen.

2. De diensten van qualidates worden uitsluitend voor particuliere, niet-commerciële doeleinden aangeboden. Met de registratie op een van onze diensten qualidates verbindt de gebruiker zich ertoe de dienst alleen voor privédoeleinden te gebruiken.

3. qualidates biedt zowel gratis als betaalde diensten aan. Met de gratis registratie kan de gebruiker een profiel aanmaken, de profielen van andere gebruikers bekijken en kan hij/zij vooraf geformuleerde berichten naar andere gebruikers sturen. Gebruikers die zich inschrijven voor de aanvullende betaalde dienst kunnen naast de gratis diensten ook contact opnemen met andere gebruikers en berichten schrijven. Een pakket met betaalde diensten kan voor verschillende looptijden worden afgesloten. De gebruiker wordt geïnformeerd over de kosten, de inhoud en de omvang van de diensten, evenals van de prijs en de betalingsvoorwaarden, voordat deze diensten worden geboekt.

4. qualidates zorgt dat het systeem permanent beschikbaar is (24/7). De output van de router die het door qualidates gebruikte datacenter met het internet verbindt (overdrachtspunt) is bepalend voor de beschikbaarheid. qualidates garandeert de gebruikers van haar betaalde diensten een beschikbaarheid van gemiddeld 97% op jaarbasis. De beschikbaarheid wordt echter pas als verminderd beschouwd wanneer de gebruiker de fout heeft gemeld bij qualidates (foutmelding). Uitgesloten zijn onderbrekingen door overmacht.

5. qualidates kan gebruikmaken van externe dienstverleners om haar diensten te verlenen. Hieronder vallen met name betalingsaanbieders, contentaanbieders en andere externe dienstverleners. Externe dienstverleners die in opdracht van de onderneming qualidates diensten verlenen, worden niet beschouwd als derden in de zin van deze algemene voorwaarden.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst


1. qualidates sluit geen overeenkomsten af met personen jonger dan 18 jaar.
Als qualidates twijfels heeft of de gebruiker meerderjarig is, zal ze deze vragen om een bewijs van leeftijd. Indien de gebruiker dit bewijs van leeftijd niet binnen twee weken levert, heeft qualidates het recht om de contractuele relatie zonder opzegtermijn te beëindigen.
Indien qualidates een gegrond vermoeden heeft dat een persoon niet gerechtigd is om deel te nemen, kan qualidates de persoonsgegevens van de persoon controleren via een verificatie van de identiteit door middel van het aanvragen van officiële documenten. Gebruikers die niet gerechtigd zijn om deel te nemen, worden uitgesloten van het gebruik van de diensten.

2. De gebruiker heeft toegang tot de diensten van qualidates nadat hij/zij zich heeft geregistreerd met zijn persoonsgegevens (inclusief geslacht, geboortedatum, e-mailadres). Door zich te registreren, bevestigt de gebruiker deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring te hebben gelezen. Dit resulteert in een gratis contractuele relatie tussen qualidates en de gebruiker.

3. qualidates biedt de gebruiker, naast de gratis diensten, verschillende diensten aan die tegen betaling beschikbaar zijn (Premium-lidmaatschap). Door gebruik te maken van deze betaalde diensten gaat de gebruiker een verdere contractuele relatie aan die losstaat van de gratis contractuele relatie. Basis van deze verdere contractuele relatie zijn ook deze algemene voorwaarden. De gebruiker zal worden geïnformeerd over de inhoud, de duur, de prijs, de looptijd en de betalingsvoorwaarden van de betreffende dienst voor het afsluiten van de betaalde contractuele relatie. Door te klikken op de knop "Nu kopen" doet de gebruiker een aanbod om een contract te sluiten voor de betaalde diensten van qualidates. qualidates zal de aanvaarding van het aanbod aan de klant bevestigen door de diensten te activeren of door per e-mail een bevestiging te sturen.

§ 3 Kosten


1. De diensten van qualidates die op deze dienst worden aangeboden zijn gratis, tenzij de gebruiker vóór het afsluiten van een betaalde dienst op de hoogte is gesteld van de verplichting tot het betalen van kosten.

2. De prijzen van de betaalde diensten, de betalingsmethode en de looptijd van de doorlopende verplichtingen in het kader van deze betaalde diensten worden toegelicht voordat de gebruiker een contractuele relatie aangaat.

§ 4 Betalingsvoorwaarden


1. De vergoeding voor de betaalde diensten moet vooraf aan qualidates worden betaald en zal volledig worden geïnd via de in het bestelproces gekozen betalingsmethode, mits de aangegeven betalingsmethode voldoende gedekt is.

2. Als het niet mogelijk is om het volledige bedrag te innen, behoudt qualidates zich het recht voor om het bedrag naar eigen goeddunken in deelbedragen te innen.

3. Als de gebruiker een openstaande rekening niet op tijd betaalt, ondanks meerdere herinneringen door qualidates, is diegene in gebreke van betaling. De gebruiker is verantwoordelijk voor de extra gemaakte kosten door deze achterstallige betaling. Dit zijn voornamelijk de kosten voor het sturen van de herinneringen door qualidates en de bankkosten voor een chargeback/annuleren van een creditcardbetaling of een retour debetnota, veroorzaakt door de gebruiker. Het staat de gebruiker vrij te bewijzen dat qualidates geen schade heeft geleden of dat de schade duidelijk lager is dan het vaste percentage. Tegelijkertijd staat het qualidates vrij om te bewijzen dat de geleden schade hoger is. Vanwege de vertraging in de betaling zal de uitstaande schuld worden overgedragen aan een incassobureau. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze verantwoordelijk is voor alle gemaakte kosten van het incassobureau.

§ 5 Contractuele duur en beëindiging

1. De contractuele diensten worden door qualidates verleend voor de duur van het contract, d.w.z. vanaf de sluiting van het contract tot het einde van het contract.

2. Het contract voor een gratis lidmaatschap wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde zonder opzegtermijn worden opgezegd.

3. De looptijd van een betaald lidmaatschap (Premium) komt overeen met de periode die in de beschrijving van het pakket staat of met de periode die de gebruiker bij de bestelling van het pakket heeft gekozen (initiële looptijd). De initiële looptijd bedraagt maximaal twee jaar. Indien het lidmaatschap aan het einde van de initiële termijn niet wordt beëindigd, wordt het contract voor onbepaalde tijd verlengd (contractverlenging). De opzegtermijn, of indien bij de aankoop van de betaalde toegang een andere termijn is vermeld, bedraagt 14 dagen voor lidmaatschappen met een looptijd van maximaal één maand, en 30 dagen voor lidmaatschappen met een looptijd van meer dan een maand.

4. Tenzij anders vermeld in de opzegging, loopt het gratis lidmaatschap door na het einde van een Premium lidmaatschap en moet het afzonderlijk worden opgezegd. Aan het einde van het lidmaatschap zal qualidates het profiel van de gebruiker blokkeren en de daarin opgeslagen gegevens slechts in beperkte mate verwerken. De gegevens worden gewist zodra de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken en de gegevens niet langer nodig zijn voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

5. Het recht op voortijdige beëindiging om gegronde redenen blijft onaangetast. Een gewichtige reden voor beëindiging kan voor qualidates met name bestaan indien de gebruiker (a) aanzienlijk of herhaaldelijk in gebreke blijft of (b) andere contractuele verplichtingen schendt. Indien de gewichtige reden voor beëindiging bestaat in plichtsverzuim door de gebruiker, kan qualidates schadevergoeding eisen voor het voortijdig einde van het contract. Dit geldt niet indien de gebruiker niet verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim.

6. De opzegging van de op vergoeding gebaseerde contractuele relatie moet in tekstvorm gebeuren om geldig te zijn. Voor een succesvolle verwerking dient de opzegging de volledige naam, de gebruikte dienst, het voor de registratie gebruikte e-mailadres en de gebruikersnaam te bevatten. De opzegging kan per e-mail naar support@qdhelp.ch worden gestuurd. Als alternatief bieden wij ook de mogelijkheid om betaalde lidmaatschappen per post op te zeggen. Voor het gemak hebben wij een handleiding ter beschikking gesteld die u kunt opslaan of printen. Deze bevat alle contactgegevens en velden die moeten worden ingevuld om het betaalde lidmaatschap met succes te beëindigen. Klik hier om deze opzeghandleiding op te slaan of te printen. De opzegging van de gebruiker zal door qualidates per e-mail worden bevestigd op het in het profiel opgeslagen adres. Indien de betaling voor de betaalde dienst is verricht via CCBill, kan de gebruiker ook rechtstreeks contact opnemen met CCBill om de dienst op te zeggen.

§ 6 Gebruikersplichten

- zie ook content provider & gebruiksbeleid

1. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de registratie, de verdere details over de eigen persoon en dus voor de informatie die hij/zij over zichzelf verstrekt. De gebruiker verzekert dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn en hem/haar persoonlijk beschrijven. Opzettelijk verkeerde informatie geven qualidates het recht om het gebruikersprofiel te blokkeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de aanspraak op vergoeding van qualidates. Dit geeft qualidates ook het recht om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen.

2. De gebruiker bevestigt dat hij/zij de diensten van qualidates niet zal gebruiken voor zakelijke of commerciële doeleinden, in het bijzonder voor reclamedoeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan inhoud en profielen van andere gebruikers handmatig of met behulp van programma's uit te lezen om de aldus verkregen gegevens buiten de diensten van qualidates te gebruiken.

3. De gebruiker is verplicht om e-mails en andere berichten alsmede gegevens van andere gebruikers vertrouwelijk te behandelen en niet zonder toestemming van de derde partij te publiceren.

4. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn toegangsgegevens als vertrouwelijk te behandelen. In het geval dat de toegangsgegevens worden doorgegeven aan derden, is de gebruiker verantwoordelijk voor alle gevolgen hiervan. Indien het vermoeden bestaat dat de toegangsgegevens aan derden zijn doorgegeven, moet de gebruiker qualidates daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en passende maatregelen nemen om verder misbruik te voorkomen.

5. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe geen misbruik te maken van de diensten van qualidates, met name
a. door de dienst niet te gebruiken voor het verspreiden van lasterlijk, racistisch, ophitsend, beledigend of anderszins onwettig materiaal of informatie;
b. door de dienst niet te gebruiken om andere gebruikers en derden te bedreigen of lastig te vallen of om hun rechten (inclusief persoonlijke rechten) te schenden;
c. door geen gegevens in het systeem of de database in te voeren die een virus bevatten of die software of ander materiaal bevatten die beschermd zijn door auteursrechten of andere beschermende rechten, tenzij de gebruiker de eigenaar is van de respectievelijke rechten of de nodige toestemming heeft voor gebruik;
d. door de dienst niet te gebruiken op een manier die de beschikbaarheid van de diensten voor andere gebruikers negatief beïnvloedt;
e. door geen e-mails of andere berichten te onderscheppen of te proberen te onderscheppen;
f. door geen e-mails en andere berichten te sturen naar andere gebruikers voor andere doeleinden dan privé-communicatie, met name niet voor reclame of om goederen en diensten aan te bieden of voor andere commerciële of industriële doeleinden;
g. door geen namen, adressen, telefoon- of faxnummers, messengeradressen, e-mailadressen, handelsmerken, bedrijfsnamen, namen van andere internetportalen of URL's in de persoonlijke beschrijving of geüploade bestanden te vermelden of in te voegen;

6. Het niet naleven van de bovenstaande gedragsregels of het niet nakomen van andere in deze algemene voorwaarden geregelde verplichtingen geeft qualidates het recht om het contract zonder voorafgaande kennisgeving om gegronde redenen op te zeggen en de toegang van de gebruiker tot de database van qualidates te blokkeren. qualidates kan, als alternatief voor het blokkeren of opzeggen van de overeenkomst, delen van het gebruikersprofiel verwijderen.

7. Indien de gebruiker commerciële of zakelijke belangen combineert met het aangaan van de contractuele relatie of de gegevens van derden die voor hem toegankelijk zijn, gebruikt voor zakelijke of commerciële doeleinden, of voor doeleinden die niet uitdrukkelijk door qualidates zijn goedgekeurd, verbindt hij zich ertoe qualidates een contractuele boete van 500,00 EUR te betalen voor elke bewezen overtreding. Verdere schadeclaims blijven onaangetast.

§ 7 Werking


1. qualidates heeft het recht om de inhoud en de door de gebruikers ingevoerde gegevens te controleren en gegevens te verwijderen waarvan de inhoud in strijd is met deze algemene voorwaarden.

2. qualidates heeft ook het recht, maar is niet verplicht, om teksten, geüploade foto's en afbeeldingen te controleren op conformiteit volgens deze algemene voorwaarden en de wettelijke vereisten en deze te verwijderen in geval van overtreding.


§ 8 Overdracht van rechten


1. De gebruiker verleent qualidates een niet-exclusief, overdraagbaar, ruimtelijk onbeperkt en in de tijd beperkt tot de contractperiode, eenvoudig gebruiksrecht op de door hem gemaakte of geplaatste inhoud op de dienst, inclusief foto's, teksten en video's.

2. De gebruiker bevestigt dat de door hem of haar geplaatste of gecreëerde inhoud en het gebruik ervan geen inbreuk maken op de rechten van derden, in het bijzonder op het auteursrecht of andere eigendomsrechten.

§ 9 Aansprakelijkheid


1. qualidates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de profielen van de gebruikers. Zij heeft geen controle over de juistheid en veiligheid van de informatie die tussen gebruikers wordt uitgewisseld of door gebruikers in hun profiel wordt geplaatst.

2. qualidates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de getoonde gebruikersprofielen in het matchsysteem en de evaluatie daarvan met betrekking tot de compatibiliteit met andere gebruikers. qualidates is gebruikers uitsluitend contactbemiddeling verschuldigd en is niet verantwoordelijk voor het succes van het contact.

3. qualidates is verder niet aansprakelijk voor financiële of andere niet-lichamelijke schade die met deze dienst in verband kan worden gebracht tenzij deze schade het gevolg is van aan qualidates toe te rekenen opzettelijk handelen of grove nalatigheid.

4. qualidates is daarnaast in het bijzonder niet aansprakelijk voor de onbevoegde verkrijging van persoonsgegevens van gebruikers door derden (bijvoorbeeld als gevolg van een inbraak in de database door hackers) tenzij het feit dat onbevoegde derden zich toegang tot persoonlijke gegevens hebben kunnen verschaffen het gevolg is van aan qualidates toe te rekenen opzettelijk handelen of grove nalatigheid.

5. qualidates is evenmin aansprakelijk voor een eventueel misbruik van gegevens die de gebruiker voor derden toegankelijk heeft gemaakt.

§ 10 Vrijwaring


1. De gebruiker ontheft qualidates van elke aansprakelijkheid en alle verplichtingen, kosten en schadevorderingen, die voortkomen uit schade als gevolg van kwaadspreken, belediging of krenking van de persoonlijkheid door andere gebruikers.

§ 11 Technische gebreken


1. qualidates garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van zijn website en de technische functionaliteit van de website.

2. qualidates is met name niet verantwoordelijk voor verstoringen van de kwaliteit van de toegang tot de dienst als gevolg van overmacht of gebeurtenissen waarvoor qualidates niet verantwoordelijk is.

§ 12 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht


Het recht van de Zwitserse Bondsstaat is van toepassing met uitsluiting van de Zwitserse bepalingen inzake conflicterende wetten. Dwingende wettelijke bepalingen in de woonplaats of gebruikelijke verblijfsplaats van de consument die gunstiger zijn voor de consument, blijven onaangetast. De plaatselijke en feitelijk bevoegde rechtbank in Zwitserland in het kanton Zug wordt als bevoegde rechtbank beschouwd. Als je als consument in de Europese Unie woont en er dwingende bepalingen zijn, kan ook het recht van het land waar je gevestigd bent van toepassing zijn.